RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Załącznik do Zarz. Nr 1 / 2009
Dyrektora Zespołu Szkół w Walimiu

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W WALIMIU

ZASADY OGÓLNE

§ 1.1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”, opracowany został na podstawie:

ustawy z dnia 4 marca 1984r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

( tekst. Jedn. Dz. U. z dnia 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.),

stosownych aktów wykonawczych.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne
cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług
i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Zespole Szkół w
Walimiu zwanego dalej zakładem pracy lub pracodawcą.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi
przepisami, wymienionymi w § 1 pkt. 1.

4. Środkami Funduszu administruje pracodawca.

5. Środki ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

6. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków
zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczeń i pomocy
z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną, w skład której wchodzi 6 osób,
będących w równej liczbie przedstawicielami obydwu stron ( pracodawcy
i pracowników) oraz 1 przedstawiciel Zarządu Powiatowego ZNP. Komisja
Socjalna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i sekretarza Komisji
Socjalnej.

7. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. Obrady Komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym
zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem
wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano
negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.

9. Do zadań Komisji należy:
a) opracowanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych
w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na
udzielanie świadczeń indywidualnych dla pracowników,
b) opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych;
c) bieżącą analiza poniesionych wydatków;
d) wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu;
e) przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie
świadczeń socjalnych.

10. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających
z ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz
gospodarności.

12. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków
wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków na poszczególne rodzaje
działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę
w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.


OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 2.1. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:

Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz ich rodziny na podstawie umowy o prace na czas określony i nieokreślony, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i macierzyńskich oraz członkowie ich rodzin.
Emeryci i renciści- ( na mocy porozumienia między pracodawcami, Zespołem Szkół w Walimiu i GZOSz w Walimiu, odpisy na ZFŚS przekazano do GZOSz w Walimiu

2. Członkami rodzin osób wymienionych w ust. 1 są:

1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz
przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, jeżeli uczęszczają do
szkoły, nie dłużej jednak jak do ukończenia 25 lat,
Osoby wymienione w pkt. 1, będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek,

Współmałżonek,

§ 3. Świadczenia z funduszu udzielane są osobom spełniającym następujące kryteria
wg kolejności:

uzyskującym niskie dochody,
posiadającym rodziny wielodzietne,
samotnie wychowującym dzieci,
mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki
i leczenia, a także wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
inwalidom,
pozostałym pracownikom.

PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


§ 4. Środki ZFŚS przeznaczone są na:

dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wczasów profilaktyczno- leczniczych,
dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk i zielonych szkół,
dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie ( wczasy turystyczne),
dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy,
dofinansowanie działalności kulturalno- oświatowej, sportowej i turystycznej, poprzez zakup biletów na taka działalność,
zakup talonów lub paczek dla pracowników i paczek dla dzieci z okazji Świat Bożego Narodzenia,
udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych,
pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych, zgodnie z zawartą umową, środkami gospodaruje Biuro Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu.

ZASADY FINANSOWANIA POMOCY Z ZAKŁADOWEGO


§ 5.1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje
pracownikowi podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia
socjalne nie maja charakteru roszczeniowego.

2. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych , ubiegających się
o dopłatę z Funduszu , nie wymagają uzasadnienia, a decyzja odmawiająca
dopłaty jest ostateczna.

3. Osoba składająca wniosek o dopłatę jest obowiązana wiarygodnie go
uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód netto na osobę w rodzinie,
z ostatnich trzech miesięcy..


4. Komisja Socjalna w wypadku powzięcia wątpliwości odnośnie wiarygodności
informacji i oświadczeń zawartych we wniosku, może zażądać od wnioskodawcy
dokumentów, które potwierdzają te informacje. Komisja może żądać w
szczególności: deklaracji PIT, zaświadczenia ze szkoły, decyzji Urzędu Pracy o
przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub decyzji o przyznaniu świadczeń
emerytalnych.
5. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek o dopłatę zostanie
oddalony.

§ 6. Środki przeznaczone na pomoc socjalną są traktowane jako świadczenia
i usługi niepodlegające zwrotowi.

§ 7.Wysokość przyznanych świadczeń indywidualnych uzależniona jest od:
1. sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej wnioskodawcy,
2. podziału środków określonych w corocznym preliminarzu wydatków.


§ 8.1. Dochodem , przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby
uprawnionej ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowane
z Funduszu ,są wszelkie dochody pochodzące ze wszystkich źródeł,
uzyskiwane przez osoby spokrewnione i niespokrewnione ,wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące, podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, a gdy są one właścicielami gruntów –
także dochody opodatkowane podatkiem rolnym ( dochód z 1 ha
przeliczeniowego ).


§ 8.2.Przy przyznawaniu świadczeń uwzględnia się dochód na 1 członka rodziny,
z zastosowaniem poniższego klucza.

§ 9.1.W ciągu roku można korzystać z dofinansowania do jednej formy
wypoczynku.
2.Dopłata do wczasów organizowanych we własnym zakresie lub wczasów
pracowniczych przyznawane jest w pierwszej kolejności osobom, które
w roku poprzednim nie korzystały z dopłat do wypoczynku.

§ 10.Dopłaty do poszczególnych rodzajów działalności socjalnej uzależnione są
od wielkości posiadanych przez Fundusz środków.

§ 11. Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków
tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie:
Wypoczynku:

krajowego i zagranicznego, poprzez dofinansowanie do skierowania do ośrodka o maksymalnie średnim standardzie.
organizowanego we własnym zakresie tzw. wczasy turystyczne, jeżeli:
pracownik wykorzystał urlop w wymiarze przynajmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych ( 10 dni roboczych),
dofinansowanie wypłacane jest najpóźniej w przeddzień planowanego urlopu
letniego i zimowego, dzieci i młodzieży, poprzez dofinansowanie do skierowania,

Działalności kulturalno- oświatowej, sportowej i turystycznej:

dopłata do biletów wstępu do kina, teatrów, na imprezy kulturalne i sportowe itp. w wysokości do 50 % ceny biletu, przy zakupie maksymalnie dwóch biletów,
pokrycie kosztu imprezy turystyczno- krajoznawczej, organizowanej przez zakład pracy ( w tym koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno- oświatowych),

Imprez okolicznościowych i innych świadczeń socjalnych:

zakup talonów lub paczek dla pracowników z okazji Świat Bożego Narodzenia
na pomoc rzeczową i finansową w formie zapomóg bezzwrotnych dla pracowników:
w wypadkach losowych (choroba, wypadek, powódź, pożar itp.),

Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej dla pracownika na: zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.


WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG I ŚWIADCZEŃ ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.


§ 12. Dopłata z Funduszu do skierowań wczasowych i kolonijnych oraz innych
świadczeń socjalnych zakupionych indywidualnie przez pracownika,
może być dokonana z chwilą przedłożenia przez pracownika
zaświadczenia z zakładu pracy współmałżonka o dofinansowaniu lub
niedofinansowaniu do ww. wypoczynku dziecka lub pracownika .


§ 13. Warunkiem wypłacania należnej pracownikowi kwoty, o której mowa w § 4
pkt 1 i 3, jest potwierdzenie korzystania z usługi rachunkiem lub innym
dokumentem określającym wysokość ceny skierowania.

§ 14. Do korzystania z kolonii letnich i zimowych, zielonych szkół uprawnione są
dzieci od 7 do 15 lat, a różnego rodzaju obozów młodzież ucząca się
w wieku 25 lat.

§ 15. Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega
regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS.


§ 16.Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne
cele:
Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków.
Cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej
w § 4 Regulaminu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 17. 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan
wydatków.
2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające
świadczenia socjalne wydaje pracodawca.
Komisja Socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu.
Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi.
Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2009r. Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Walimiu Nr 1 / 2009.
7Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 01.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 01.07.2011
Dokument oglądany razy: 5 578