RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej

przyjęty zarządzeniem Nr 9/2009 z dnia 28.12.2009r.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Zespole Szkół w Walimiu Regulamin Kontroli Zarządczej.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad przeprowadzania kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Walimiu.

§ 2. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów w następujących obszarach:

 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

 2. skuteczności i efektywności działania,

 3. wiarygodności sprawozdań,

 4. ochrony zasobów,

 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,

 7. zarządzania ryzykiem

Środowisko wewnętrzne

§ 3. Pracownicy są świadomi wartości etycznych przyjętych w Zespole Szkół, określonych w Kodeksie Etyki Pracowników Zespołu Szkół w Walimiu.

§ 4. Zatrudnieni w szkole pracownicy samorządowi są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Pracowników Zespołu Szkół.

§ 5.1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata.

 1. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Dyrektor, Wicedyrektor

 2. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz.400 ze zm.).

 3. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych w szkole pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz.398 ze zm.).

 4. Każdemu pracownikowi szkoły przedstawiono na piśmie opis stanowiska pracy, określający zakres jego obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Przyjęcie opisu stanowiska jest potwierdzone podpisem pracownika. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Szczegółowe regulacje dotyczące przeprowadzenia oceny nauczyciela znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1066)

 1. Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole na stanowisku urzędniczym. Szczegółowe zasady przeprowadzania ocen pracowników samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz 361).

§ 7. Strukturę organizacyjną szkoły, szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora i pozostałych pracowników określa regulamin organizacyjny szkoły, stanowiący załącznik do zarządzenia dyrektora Nr 1/2003 z dnia 10 stycznia 2003r.

Cele i zarządzanie ryzykiem

§ 8. Misją szkoły jest tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszukiwaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz przygotowanie ich do dalszego kształcenia.

§ 9. 1. Cele szkoły są określone w Rejestrze Celów i Zadań Stałych (misji szkoły) oraz w Rejestrze Celów i zadań Okresowych.

 1. Cele szkoły na rok kolejny określa zespół w skład którego wchodzą:

dyrektor szkoły, wicedyrektor.

 1. Zespół określa cele szkoły na rok kolejny w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego.

 2. Wyznaczone przez zespół cele są wpisywane w Rejestrze Celów i Zadań Stałych

(załącznik Nr 2), Celów i Zadań Okresowych (załącznik Nr 3).

 1. Zespół określony w ust. 2 określa mierniki realizacji celów. Mierniki są wpisywane w Rejestrze Mierników Celów i Zadań stanowiących załącznik Nr 4 do regulaminu.

§ 10. 1. Raz w roku dokonywana jest identyfikacja ryzyk w odniesieniu do celów ustalonych w trybie określonym w § 9 regulaminu.

 1. Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez:

- identyfikację ryzyka,

- monitorowanie realizacji zadań,

- analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych.

 1. W procesie identyfikacji ryzyka wykorzystuje się ustalenia audytu wewnętrznego i zewnętrznego, wyniki ocen i kontroli.

 2. Identyfikacji ryzyk dokonuje zespół określony w § 9 pkt. 2 regulaminu.

 3. O terminie przeprowadzenia identyfikacji ryzyk decyduje dyrektor szkoły.

 4. Ponowna identyfikacja ryzyk jest przeprowadzana również w przypadku istotnej zmiany warunków w których funkcjonuje szkoła.

 5. O przeprowadzeniu ponownej identyfikacji ryzyka decyduje dyrektor szkoły.

 6. Zidentyfikowane ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 5 do regulaminu.

 7. Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie, mającej na celu określenie możliwych skutków wystąpienia danego ryzyka.

 8. Analizy ryzyka dokonuje zespół określony w § 9 pkt. 2 regulaminu.

 9. Przewidywane skutki wystąpienia ryzyka są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk.

§ 11. 1. Dyrektor szkoły i pozostali członkowie zespołu określonego w § 9 ust. 2 niniejszego regulaminu na podstawie wyników analizy ryzyka i przewidywanych skutków wystąpienia danego ryzyka określają rodzaj możliwych reakcji na ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie).

 1. Członkowie zespołu określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. Opisy działań w reakcji na ryzyko są wpisywane w rejestrze celów i ryzyk, stanowiącym załącznik Nr 5 do regulaminu.

 2. Odpowiedzialność za realizację działań mających na celu zmniejszenie ryzyka do akceptowanego poziomu ponosi dyrektor szkoły i osoby odpowiedzialne za realizację celów szkoły za dany rok.

Mechanizm kontroli

§ 12. 1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor lub pracownicy, którzy przyjęli obowiązki w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych.

 1. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje:

- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

- badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

- prowadzenie gospodarki finansowej

 1. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani są:

- dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej,

- pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne upoważnione osoby.

 1. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania.

 2. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich zaproponowane a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie finansowym szkoły.

 3. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku dokonywania kontroli wstępnej kontrolujący:

- zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień,

- odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami; zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi nieprawidłowości.

 1. Merytoryczne kwestie z zakresu obiegu dokumentów oraz gospodarki finansowej w formie procedur kontroli ujęte zostały w „Zasadach (polityce) rachunkowości w Zespole Szkół w Walimiu”.

Monitorowanie i ocena

§ 13. 1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie.

 1. Dyrektor szkoły w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów.

 2. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązany jest także wicedyrektor oraz inni pracownicy pełniący funkcje kierownicze.

 3. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę i doskonalenie kontroli zarządczej.

 4. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawniania systemu kontroli zarządczej.

 5. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów.

§ 14. 1. Co najmniej raz w roku, w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej.

2. Samooceny dokonuje zespół określony w § 9 ust. 2 regulaminu.

3. Wyniki samooceny wpisywane są w kwestionariuszu samooceny stanowiącym załącznik Nr 6 do regulaminu.

§ 15. 1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzanych audytów i kontroli są podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w szkole. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, sporządzonego przez dyrektora szkoła za poprzedni rok.

2. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego regulaminu.

§ 16. W Zespole szkół prowadzi się rejestr procedur kontroli zarządczej wg załącznika Nr 7 do niniejszego regulaminu.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 4 922