RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin placu zabaw

REGULAMIN MIEJSCA ZABAW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMIU – MIEJSCE ZABAW WYPOSAŻONE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „RADOSNA SZKOŁA”

1. Miejsce zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2. Wyposażenie miejsca zabaw przeznaczone jest dla dzieci od lat 6 do lat 10 – z miejsca zabaw mogą korzystać uczniowie klas I – III.
3. Dzieci przechodzą do miejsca zabaw ( a po zajęciach do sal lekcyjnych) pod opieką nauczyciela.

W miejscu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
4. Podczas zabaw i ćwiczeń dzieci mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela, nie wykonywać samowolnie żadnych ćwiczeń bez pozwolenia nauczyciela.
5. Osoby przebywające w miejscu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku , a po zakończeniu zabawy do ułożenia używanych sprzętów w wyznaczonych miejscach.
6. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Zabrania się w szczególności:
• niszczenia urządzeń zabawowych,
• zabaw zagrażających bezpieczeństwu,
• wchodzenia do miejsca zabaw w obuwiu zewnętrznym,
• podczas zajęć posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas wykonywania ćwiczeń, np.: pierścionki, kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne.
8. Wszelkie uszkodzenia urządzeń należy bezwzględnie zgłaszać nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami , a nauczyciel – dyrekcji szkoły.
9. Uczniowie, którzy muszą wyjść podczas zajęć (np. do toalety) muszą zgłosić to nauczycielowi i uzyskać od niego zgodę na opuszczenie miejsca zabaw. Dzieci bez pozwolenia nauczyciela nie mogą samowolnie oddalać się od miejsca zabaw.
10. W przypadku gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zabaw (np. w przypadku udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej) dzieci przerywają zadanie, które wykonują, i czekają na nauczyciela w wyznaczonym ku temu miejscu. Nauczyciel w takiej sytuacji zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sekretariat ( np. telefonicznie lub przez wyznaczonego ucznia).
11. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach, siedzą na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
12. W trakcie zajęć (lub po) jeśli dziecko poczuje się źle, zgłasza niezwłocznie ten fakt nauczycielowi.
13. Zajęcia rozpoczynają się zbiórką i przypomnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw.
14. Klucze do miejsca zabaw znajdują się w sekretariacie szkoły i mogą być pobierane wyłącznie przez nauczycieli. Po zakończonych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest do ich oddania do sekretariatu.

15. Z miejsca zabaw w szkole uczniowie klas I – III korzystają wg ustaleń dokonywanych przez nauczycieli – wychowawców.Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 761