RSS
A A A K
SmodBIP

Zmodyfikowany Program Rozwoju PSP

ZMODYFIKOWANY
PROGRAM ROZWOJU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WALIMIU
NA LATA 2009 – 2014
w ramach Pracownia przyrodnicza w każdej gminie
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozdział VI finansowany ze środków
ProjektuDolnośląska szkoła liderem zmian
projakościowych w polskim systemie edukacji” (9.1.2)
w okresie 01.03.2010 – 30.11.2011
Opracowany przez Szkolny Zespół Wdrożeniowy
Dyrektor: mgr Andrzej Jurczyński
Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 16.04.2010r.

Rozdział I
Opis i diagnoza stanu wyjściowego
 1. GMINA
Gmina Walim położona jest w Środkowych Sudetach, u podnóża Gór Sowich, w malowniczej dolinie rzeki Walimki, na południowym wschodzie od miasta Wałbrzycha.
W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedźwiedzica, Olszyniec, Rzeczka, Walim i Zagórze Śląskie.
Najwyżej położony teren gminy znajduje się pod Szczytem Wielkiej Sowy -1015m.n.p.m. Najważniejszym ciekiem gminy jest rzeka Bystrzyca zbierająca lokalne potoki górskie.
W pierwszych latach transformacji gospodarki ponad tysiąc aktywnych zawodowo osób utraciło pracę. Postawienie w stan likwidacji Zakładów Przemysłu Lniarskiego w Walimiu w 1991r., a następnie ogłoszenie ich upadłości spowodowało drastyczne pogorszenie sytuacji społeczno – ekonomicznej gminy. Zmniejszyły się dochody budżetu gminy i zmalała siła nabywcza ludności.
Nastąpił głęboki regres działania wszystkich stref życia gospodarczego i społecznego. Ograniczono nakłady na rozwój infrastruktury, wystąpiło wysokie strukturalne bezrobocie. W chwili obecnej dominujące gałęzie produkcji na terenie gminy to: przemysł włókienniczy z produkcją tkanin frotte- ręczniki, przemysł drzewny z produkcją palet, przemysł odzieżowy – z produkcją odzieży sportowej i turystycznej, przemysł spożywczy z branżą piekarniczą.
Obecnie Gmina Walim liczy około 6 000 mieszkańców. Utrzymują się oni głównie z rolnictwa i turystyki. Wielu pozostaje bezrobotnych. Spora grupa pracuje okazyjnie lub na stałe poza granicami kraju. Stwarza to poważne trudności natury wychowawczej i opiekuńczej, związane z częstym pozostawieniem dzieci w wieku szkolnym, z bliższymi bądź dalszymi krewnymi, którzy często w sposób niedostatecznie wywiązują się z tych obowiązków. W gminie naszej istnieje również poważny problem alkoholowy oraz coraz powszechniejsze zjawisko narkomanii. Problem przestępczości związany jest głównie z kradzieżami i awanturnictwem.

 1. WALIM
Walim – wieś, obecnie gmina, w przeszłości ośrodek górnictwa i przemysłu włókienniczego. W czasie drugiej wojny światowej istniała tu filia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którego więźniowie budowali m.in. podziemne fabryki zbrojeniowe w ramach przedsięwzięcia Riese.
We wsi znajdują się barokowe kościoły św. Barbary i św. Jadwigi oraz wiele ciekawych budynków drewnianych lub drewniano - murowanych. Walim stanowi dobrą bazę wypadową w wyższe partie Gór Sowich.
Walim jest gminą o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w regionie (ponad 50%). Kryzys gospodarczy trwający od połowy lat 80 –tych, upadek zakładu lniarskiego, w którym zatrudniona była większość mieszkańców gminy oraz związana z tym trudna sytuacja ekonomiczna mieszkańców, doprowadziły do emigracji zarobkowej ( głównie wśród kobiet, co negatywnie oddziałuje na tutejszy model rodziny) oraz narastania zjawisk patologicznych.
Istotnym problemem obszarów wiejskich, w tym także Gminy Walim, jest bierna postawa ich mieszkańców wobec rozwoju edukacyjnego dzieci. Z jednej strony brak jest świadomości, jak ważne jest w obecnych czasach wykształcenie, z drugiej zaś, rodzice którzy taką świadomość posiadają i wychodzą z inicjatywą dokształcania swoich dzieci, trafiają na barierę finansową ( bezrobocie w powiecie wałbrzyskim wynosi ponad 20 proc.). W związku z tym istnieje konieczność wsparcia aktywności tych osób, które w edukacji widzą szansę na rozwój najmłodszych mieszkańców wsi.

 1. BAZA SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu wchodzi w skład Zespołu Szkół. Zlokalizowana jest w budynku zespolonym łącznikiem z budynkiem gimnazjum. Obie społeczności szkolne na bieżąco się ze sobą kontaktują i nie odnotowujemy na tym tle spięć i nieporozumień.
Teren zajmowany przez Zespół Szkół w Walimiu jest wystarczająco duży i ma ciekawy układ. W chwili obecnej w pobliżu szkoły, trwają szeroko zakrojone prace związane z budową kompleksu sportowo- rekreacyjnego ( boisko, hala sportowa). Planowane jest wykonanie ogrodzenia wokół kompleksu szkolnego ogrodzenia.
Wiele pomieszczeń użytkowanych jest wspólnie przez obie szkoły ( biblioteka, świetlica, stołówka szkolna, gabinet higieny szkolnej, pracownie komputerowe). W ramach działań własnych (projekty unijne, sponsorzy) pozyskane dodatkowe środki przeznaczane są głównie na doposażenie w sprzęt informatyczny i organizację zajęć dodatkowych dla uczniów oraz ich dożywianie.
Środki materialne przeznaczane przez organ prowadzący na oświatę w gminie w pełni pokrywają bieżące potrzeby w zakresie płac oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
( w tym drobnych pomocy naukowych).
Brak zakładów pracy oraz poważny stopień bezrobocia wśród mieszkańców przekłada się jednak bezpośrednio na sytuację materialną organu prowadzącego, a co za tym idzie brak jest możliwości wyasygnowania poważniejszych kwot na zakup pomocy naukowych i urządzeń będących wyposażeniem szkoły na miarę XXI wieku ( np. tablica interaktywna, sprzęt optyczny, fantomy i modele). Wszystkie poważniejsze pomoce naukowe użytkowane są po kilkadziesiąt lat i w poważnym stopniu już wyeksploatowane.
Pomieszczenia szkolne ( korytarze, klasy) na bieżąco są odnawiane. Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny, są czyste, schludne i uporządkowane. Pomieszczenia te w pełni są wykorzystywane istnieje bowiem w szkole oddział „O” i przedszkolny.
Szkoła posiada więc dobre perspektywy rozwoju tym bardziej, że poziom osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych jest wysoki i stabilny na co dowodem jest m.in. coroczny wynik sprawdzianu klas VI.
 1. KADRA

Szkoła zatrudnia:
 1. kadrę pedagogiczną,
 2. administrację
 3. obsługę.
Kadrę szkoły tworzy zespół kreatywnych nauczycieli, chętnych do doskonalenia swoich umiejętności, otwartych na podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia. Stan kadry pelagicznej jest stabilny.
Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotu. Wielu posiada kwalifikacje do dwóch i więcej przedmiotów.
KADRA
Kadra pedagogiczna
Administracja
Obsługa
Stanowisko
Liczba osób
Stanowisko
Liczba osób
Stanowisko
Liczba osób
dyrektor
1
referent
1
sprzątaczki
3
wicedyrektor
1
intendent
1
konserwator
1
nauczyciele
19
kucharki
3
pedagog
1
dozór pieca CO
1
bibliotekarz
1
opiekun świetlicy
1
RAZEM
24
2
8
KADRA PEDAGOGICZNA
Lp.
Liczba
osób
Nauczyciel przedmiotu
Kwalifikacje
Stopień awansu zawodowego
1
1
1
wychowanie przedszkolne
mgr z p. p
stażysta
kontraktowy
2
2
1
edukacja wczesnoszkolna
mgr z p. p
dyplomowany
mianowany
3
1
język polski
mgr z p. p
dyplomowany
4
1
historia
mgr z p. p
dyplomowany
5
1
1
język niemiecki
mgr z p. p
kontraktowy
mianowany
6
1
język angielski
mgr z p. p
kontraktowy
7
1
matematyka
mgr z p. p
dyplomowany
8
1
przyroda
mgr z p. p
dyplomowany
9
1
plastyka
mgr z p. p
kontraktowy
10
1
muzyka
mgr z p. p
dyplomowany
11
1
technika
mgr z p. p
mianowany
12
1
1
informatyka
mgr z p. p
mianowany
dyplomowany
13
1
1
wychowanie fizyczne
mgr z p. p
z p. p
dyplomowany
mianowany
14
1
1
religia
mgr z p. p
mianowany
dyplomowany
15
1
biblioteka
mgr z p. p
mianowany
16
1
pedagog
mgr z p. p
dyplomowany
 1. UCZNIOWIE
Uczniami szkoły są dzieci mieszkające w Walimiu, Rzeczce i Jugowicach Duży odsetek uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, słabo motywujących dzieci do nauki.. Wszyscy uczęszczają na pierwszą zmianę.
W szkole funkcjonuje 8 oddziałów, w tym dwa wychowania przedszkolnego, 3 edukacji wczesnoszkolnej i 3 klas IV-VI. Łącznie w szkole uczy się 155 uczniów. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wynosi 19,4 ( rok szkolny 2009 / 2010). Zajęcia zaczynają się o godzinie 815.
Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego. Począwszy od edukacji przedszkolnej, prowadzona jest nauka języka angielskiego, a od kl. I języka angielskiego i niemieckiego. Przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki.
W klasach I-III prowadzone są raz w tygodniu zajęcia komputerowe.
Uczniowie mogą biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych:
 • koło teatralne,
 • koło przyrodnicze,
 • koło matematyczne,
 • koło języka polskiego,
 • koło dziennikarskie,
 • koło sportowe,
 • koło turystyczne
 • koło komputerowe
 • zajęcia przygotowujące do sprawdzianu
Działalność kół prowadzona jest pod katem rozwijania zainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej, rozpoznania przez uczniów swoich predyspozycji, pogłębiania wiedzy.
Ponadto organizowano dodatkowe zajęcia sportowe, wyjazdy na basen, lodowisko, poranki muzyczne ( raz w miesiącu).
Zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, plastyczne, recytatorskie mają zawsze grono swoich zwolenników wśród uczniów.
Szkoła wspierała uczniów z trudnościami w nauce poprzez:
♦ indywidualne zalecenia wyrównawcze, które każdorazowo są dostosowane do rodzaju
ujawnionych braków albo też przez powtarzanie z uczniami słabo opanowanych partii
materiału,
♦ prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
♦ dostosowanie sposobu i tempa pracy na lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów,
♦ zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
♦ zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
♦ współpraca ze świetlicą szkolną i świetlicą środowiskową – pomoc w odrabianiu
zadań domowych,
♦ współpraca z rodzicami: zebrania, wskazówki do pracy z dzieckiem,
♦ współpraca z pedagogiem szkolnym,
♦ wskazanie form i sposobów efektywnego uczenia się,
♦ rozwijanie umiejętności szkolnych i wykorzystywanie ich w procesie uczenia,
♦ egzekwowanie obecności uczenia w szkole,
♦ stosowanie zasady, „małych kroków”,
♦ stosowanie różnych metod pracy na zajęciach.

Naczelnym zadaniem szkoły, mimo zwiększania się jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej, pozostaje dydaktyka. Mimo problemów natury środowiskowej, osobistą ambicją pedagogów i dyrekcji jest osiąganie jak najlepszych ( możliwych do uzyskania) rezultatów nauczania.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, możemy być zadowoleni z osiągnięć naszych uczniów i z rezultatów naszej pracy. Znajomość ambicji naszych pedagogów i solidność w wykonywaniu obowiązków służbowych pozwala mieć nadzieję na pomyślne rezultaty pracy w przyszłych latach.
Szkoła podejmuje wiele działań na rzecz zaspokojenia szeroko rozumianych potrzeb dzieci. Prowadzi żywienie dla uczniów. W Publicznej Szkole Podstawowej 50 dzieci korzysta z obiadów, które opłacane są przez OS w Walimiu, 5 dzieci opłaca sobie obiady prywatnie. Ponadto wszyscy uczniowie naszej szkoły piją codziennie mleko.
Istniejąca przy szkole świetlica środowiskowa dwa razy w tygodniu zapewnia opiekę w godzinach popołudniowych dzieciom wywodzącym się z rodzin dotkniętych bezrobociem, ubóstwem, a niekiedy patologią społeczną.
Rodzina i szkoła są środowiskami, które mają niewątpliwie największy wpływ na rozwój dzieci, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczać im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju.
Nauczyciele, wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami. Współpraca ma charakter stosunków partnerskich. Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się zebrania klasowe. Niestety, nie zawsze szkoła ma wpływ na postawy rodziców. Mimo wielu starań ze strony pedagogów istnieją trudności, by przekonać rodziców, jak ważna jest dla dziecka ich pomoc.
Spotkania indywidualne dostarczają szczegółowych informacji o dzieciach, ich słabych i mocnych stronach.
W naszej szkole wyjątkowo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców. Nie tylko uczestniczy w życiu szkoły, współorganizuje imprezy szkolne i środowiskowe, ale służy także pomocą w organizowaniu wycieczek, wspierają szkołę finansowo poprzez zakup pomocy dydaktycznych, opłacają udział dzieci w wielu konkursach przedmiotowych. Biorą także udział w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych.
 1. DOWOŻENIE UCZNIÓW
Do szkoły uczęszczają uczniowie z Walimia, Rzeczki i Jugowic. Dowożonych jest około 8,4 % uczniów. Uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicową.
 1. PRZYGOTOWANIE SZKOŁY W ZAKRESIE TIK
Jednym z kierunków rozwoju szkoły jest włączanie w coraz większym zakresie działań wdrażających technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT) co zgodne jest z aktualną Strategią Województwa Dolnośląskiego dotyczącą powołania sieci Dolnośląskich e-Szkół.
W ramach tego rodzaju działań wprowadzane są szkolenia przygotowujące nauczycieli do korzystania z platform edukacyjnych, organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ( ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych).
a) Wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy:

Szkoła Podstawowa jest z dość dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy, oprogramowanie edukacyjne, a także w sprzęt multimedialny. Już w roku 1998 szkoła otrzymała pierwszą pracownię komputerową. W roku 2004 z funduszu powstała kolejna pracownia komputerowa z przeznaczeniem dla najmłodszych uczniów z klas I-III. W roku szkolnym 2007/2008 ze środków EFS w bibliotece szkolnej powstała Pracownia Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Pracownie komputerowe są systematycznie doposażone (w miarę posiadanych środków finansowych) w nowoczesne programy edukacyjne.
Dodatkowo w szkole posiadamy 4 zestawy komputerowe w biurach administracji szkolnej, pełny zestaw komputerowy w pokoju nauczycielskim i świetlicy szkolnej.

b) Przygotowanie nauczycieli
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej jest przygotowana do posługiwania się TIK. Większość pracowników uczestniczyła w kursach komputerowych organizowanych w szkole lub w ramach doskonalenia zawodowego.
c) Przygotowanie uczniów do wykorzystania TIK
Około 50 % uczniów naszej szkoły posiada w domu komputery z dostępem do Internetu. Ci, którzy nie dysponują sprzętem, korzystają z usług w Gminnej Bibliotece, Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej raz w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
Umiejętności w zakresie posługiwania się TIK uczniowie prezentują na wielu zajęciach edukacyjnych. Z wykorzystaniem Internetu przygotowują prace domowe, realizują projekty edukacyjne, posługują się komunikatorami. Z użyciem sprzętu komputerowego wykonują kroniki klasowe, gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne, wydają gazetkę szkolną.
d) Przygotowanie personelu szkoły
Administracja naszej szkoły wykorzystuje w swojej pracy sprzęt TIK. Komputery wraz z licencjonowanym oprogramowaniem stosowane są w codziennej pracy dyrektora szkoły, wicedyrektorki, referenta i sekretarki szkoły, intendentki, pedagoga szkolnego.
Większość zadań szkolnej administracji wykonywana jest z użyciem TIK.
Biblioteka szkolna wraz ze Szkolnym Centrum Informacji prowadzi lekcje biblioteczne wykorzystując komputery do celów edukacyjnych. Często uczniowie, nieposiadający komputerów w domu, w wolnym czasie przebywają w bibliotece szkolnej, wykorzystując sprzęt do wykonywania niezbędnych zadań domowych.
Rozdział II
Misja i wizja szkoły
Misja szkoły:
Pragniemy w atmosferze zaufania,
Odpowiedzialności i kreatywności
Wspierać uczniów w drodze do sukcesu”.
 1. Wizja absolwenta Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu:
Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu:
- ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej,
- jest odpowiedzialny,
- potrafi cieszyć się życiem,
- dba o swoje zdrowie,
- jest wrażliwy,
- otwarty na drugiego człowieka,
- respektujący potrzeby i prawa innych,
- dokonuje samooceny,
- zna własne wady i zalety,
- ma poczucie własnej wartości,
- postrzega świat w sposób holistyczny,
- jest związany z własnym regionem,
- zna swoje korzenie i ma poczucie własnej przynależności do ojczyzny,
- dostrzega kulturowe i przyrodnicze walory najbliższej okolicy,
- chętnie podejmuje nowe wyzwania,
- potrafi korzystać z najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- zna język obcy w stopniu umożliwiającym komunikację.
Rozdział III
Analiza i ocena sytuacji

Planowane działania strategiczne musi poprzedzać rozpoznawanie istniejącej sytuacji, określenie mocnych i słabych stron pracy szkoły. W tym celu została przeprowadzona analiza SWOT.
Analiza i ocena sytuacji
Analiza SWOT
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
I. Baza szkoły
1.Wydzielona pracownia przyrodnicza
2. Ilość pomocy dydaktycznych zaspokajają potrzeby edukacyjne do przyrody, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej.
3. Dobrze wyposażona pracownia internetowa (Macintosh).
4. Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej.
5. Dostęp do komputerów i Internetu poza szkołą- CKiT, Gminna Biblioteka..
6. Umiejscowienie szkoły na wsi.
7.Obsługa techniczna sprzętu komputerowego.
1. Zniszczone, zużyte meble i sprzęt szkolny, brak funduszy na zakup nowych.
2. Część pomocy przestarzała, uszkodzona, nieatrakcyjna dla uczniów
( w tym sprzęt optyczny).
3. Brak wyposażenia i warunków do przeprowadzania doświadczeń przez uczniów.
4. Brak sali gimnastycznej.
5. Brak laptopa oraz komputerowych stanowisk dla uczniów (PC).
6.Wymagające modernizacji toalety uczniowskie.
7. Brak tablicy interaktywnej.
II. Kadra i proces nauczania
1. Trzech nauczycieli przyrody z pełnymi kwalifikacjami.
2. Część kadry brała udział w szkoleniach w zakresie stosowania aktywizujących metod nauczania.
3. Duża ilość nauczycieli ukończyła kurs posługiwania się komputerem i TI.
4.Kadra pedagogiczna chętnie podnosząca i doskonaląca swój warsztat zawodowy
( podwójne i potrójne kwalifikacji).
5. Bardzo dobra znajomość środowiska uczniów.
6. Promocja osiągnięć uczniów w szkole i poza nią.
7. Wykorzystywanie na różnych etapach nauczania i różnych zajęciach sali komputerowej.
8. Od wielu lat prowadzenie zajęć komputerowych w klasach I- III.
9.Podejmowanie działań proekologicznych.
10. Realizacja programów i projektów dydaktyczno-wychowawczych o tematyce przyrodniczej.
11. Współpraca z instytucjami i organizacjami: OSP, leśnictwo, TPD, Policja.
12. Dobre relacje interpersonalne.
13. Uzyskanie certyfikatu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” oraz „Szkoły z klasą”.
14. Wysoki poziom imprez środowiskowych organizowanych przez szkołę.
1. Brak doradztwa metodycznego w zakresie nauczanych przedmiotów.
2. Brak logopedy i psychologa.
3. Ograniczona wymiana doświadczeń
z innymi szkołami.
4. Niemożliwość wykorzystania w pełni potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
III. Uczeń
1. W szkole podstawowej posiada naturalną ciekawość świata i radość z jego odkrywania.
2. Prowadzona jest indywidualizacja procesu nauczania.
3. Metody aktywizujące zwiększają zaangażowanie ucznia i mobilizują do pracy.
4. Duża grupa uczniów rozwija swoje zainteresowania, biorąc udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych.
5. Aktywność kulturalna i sportowa uczniów.
6. Wyeliminowanie przemocy fizycznej.
7.Wysoki wynik sprawdzianu po kl. VI.
8.Wysoki wskaźnik promocji uczniów.
9.Wysoka frekwencja uczniów.
1. Słaba środowiskowa motywacja do nauki.
2. Brak samodzielnej pracy, nieodrabianie zadań domowych.
3. Duża liczba uczniów z rodzin dysfunkcyjnych oraz z orzeczeniami z PPP.
4. Ograniczony dostęp uczniów do technologii informacyjnej w domach.
5. Niezadawalający poziom wykorzystywania przez uczniów wiedzy w praktyce.
IV. Rodzice i środowisko
1. Grupa rodziców zaangażowanych w działania szkoły.
2. Szkoła uzyskuje wsparcie organizacyjne od samorządu gminy, instytucji i organizacji działających na terenie gminy: GOPS, Policja, OSP, CKiT, Gminna Biblioteka.
1. Grupa rodziców niezaangażowana w życie szkoły.
2. Ograniczone środki na wspieranie działalności szkoły, takiej jak organizacja konkursów, imprez, uroczystości.
3. Brak dostępu i umiejętności u wielu rodziców w posługiwaniu się technologią komputerową.
4.Poważne zagrożenie środowiskowe alkoholizmem i narkomanią.
Szanse
Zagrożenia
1. Zwiększenie atrakcyjności procesu nauczania przez stosowanie nowych innowacyjnych metod nauczania i oceniania.
2. Poprawa efektów kształcenia głównie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
3. Stworzenie dobrych warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4. Pobudzenie aktywności i samodzielnego działania uczniów poprzez prowadzenie doświadczeń, eksperymentów i badań.
5. Realizacja ciekawych programów i projektów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.
6. Stworzenie biblioteki materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez uczniów, nauczycieli, rodziców.
7. Nowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne przyczynią się do uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego i zwiększą zainteresowanie przedmiotem.
8. Wykorzystanie pracowni komputerowej do podniesienia efektywności kształcenia.
9. Budowa hali sportowej i boisk
w pobliżu szkoły.
10. Pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby szkoły z różnych źródeł.
1. Niedostateczne wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz brak środków na ich zakup.
2. Mały dostęp do technologii informacyjnych( w tym do Internetu) wśród wielu mieszkańców gminy.
3. Bierna postawa mieszkańców wobec rozwoju edukacyjnego dzieci.
4. Bariera finansowa, która ogranicza dokształcanie dzieci i ich rodziców w różnych zajęciach uniemożliwiających wszechstronny rozwój.
5. Duże bezrobocie wśród mieszkańców gminy.
6. Problem „eurosieroctwa”.
Matryca krzyżowa do analizy SWOT :
Szanse generowane przez
otoczenie
Zagrożenia generowane przez otoczenie
Silne strony :
1
2
1
2
Baza szkoły
Baza szkoły pozwoli na prawidłową realizację podstawowych zadań edukacyjnych szkoły
Dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce w placówce
pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i unowocześnienie procesu nauczania
Sprzęt i pomoce ulegają ciągłemu zużyciu, stąd konieczne jest jego ciągła wymiana i unowocześnianie
Trudności finansowe, liczne wydatki szkoły nie pozwolą na wystarczający rozwój bazy
Kadra i proces nauczania
Dobrze przygotowana, aktywna, otwarta na innowacje
edukacyjne kadra o szerokim spektrum kwalifikacyjnym umożliwiająca wprowadzanie nowych form i metod pracy z uczniem
Możliwość wykorzystywania tkwiącego w kadrze potencjału.
Zdobyte w czasie szkoleń wiadomości i umiejętności mogą nie zostać przeniesione na grunt szkoły i stosowane praktycznie.
Zmęczenie i wypalenie zawodowe.
Brak doświadczenia zawodowego nauczycieli
Uczeń
Realizacja programu Rozwoju Szkoły pozwoli
na poprawę wyników w nauce zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych.
Uczniowie mający dobry i szeroki dostęp do nowoczesnej bazy szkolnej mogą rozwijać swoją wiedzę, zdolności i zainteresowania
Ograniczony dostęp do Internetu w domu stworzą nierówne szanse rozwoju wszystkich uczniów
Przeciążenie ucznia obowiązkami szkolnymi może spowodować zniechęcenie do aktywności edukacyjnej.
Rodzice i środowisko
Dobra współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia będzie sprzyjać realizacji podstawowych
i dodatkowych zadań szkoły.
Rodzice, instytucje i osoby wspierające szkołę przyczynia się do pełniejszej realizacji
jej zadań i pozwolą
na wszechstronny rozwój ucznia.
Problem „euro sieroctwa” oraz postępujące zniechęcenie wśród rodziców przyczynia się do narastania zjawiska deprecjonowania roli nauki.
Rodzice nie będą mieli pełnego dostępu do platformy edukacyjnej z powodu ograniczonego dostępu do sprzętu i Internetu na wsi. Rośnie procent rodziców prezentujących zjawisko „wyuczonej bezradności”, co negatywnie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.
Słabe strony :
1
2
1
2
Baza szkoły
Brak dobrego sprzętu i stara baza dydaktyczna są dobrą inspiracją
do zmiany stanu faktycznego
na lepszy.
Organ prowadzący szkołę i rodzice uczniów będą dążyć do zmian bazy dydaktycznej szkoły.
Brak funduszy gminnych i kryzys ekonomiczny może
w istotny sposób ograniczyć zmianę bazy szkoły.
Szkoła nadal będzie bazować na starym sprzęcie, przez co zajęcia będą mało atrakcyjne dla uczniów
Kadra i proces nauczania
Brak nauczycieli na dokształcanie może stymulować procesy samokształcenia
w ramach WDN.
Brak doradztwa metodycznego w zakresie nauczanych przedmiotów aktywizuje n-li do dzielenia się wiedzą.
Realizacja programu pozwoli na uzyskanie wsparcia metodycznego z zewnątrz
Brak możliwości weryfikacji przekazywania doświadczeń spowodować może błędy w procesie edukacji.
Obawa przed podejmowaniem nowych wyzwań może być przyczyną małego zainteresowania wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
Uczeń
Nierówny dostęp do sprzętu i zajęć pozalekcyjnych zmobilizuje uczniów do większej aktywności w czasie zajęć w szkole
Ograniczenia organizacyjne
i techniczne w dostępie do TI mogą być dobrym argumentem do korzystania
przez ucznia z tradycyjnych źródeł informacji i dużej samodzielności twórczej
Nierówne szanse uczniów w dostępie do zajęć i sprzętu
nie pozwolą na właściwy
przyrost ich wiedzy
i umiejętności
Brak sukcesów, niepowodzenia szkolne będą powodem zniechęcenia uczniów do pracy
Rodzice i środowisko
Szkoła będzie kontynuować współpracę z rodzicami i instytucjami tradycyjnymi metodami
Rodzice i uczniowie mogą pozytywnie współpracować
w domu i szkole
przy realizacji obowiązków szkolnych za pomocą tradycyjnych metod
i środków
Tradycyjne metody pracy w szkole
sprawią, że nic
nie zmieni się
w obrazie szkoły widzianej oczami rodziców i uczniów.
Źle promowane działania szkoły, niska atrakcyjność zajęć mogą spowodować brak motywacji do nauki.
Spostrzeżenia wynikające z analizy SWOT uwzględniono w realizacji planowanego rozwoju szkoły.
Rozdział IV
Cele programu
Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom warunków niezbędnych do rozwoju intelektualnego poprzez wspieranie inicjatyw i aktywności w zakresie kompetencji kluczowych oraz umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań i uświadamianie własnych predyspozycji.
Cele szczegółowe
 1. Wykorzystanie czasu wolnego uczniów na rozwijanie
zdolności w zakresie kompetencji kluczowych.
 1. Integracja młodzieży w różnych grupach wiekowych.
 1. Rozbudowanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia.
 1. Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań.
Cele strategiczne
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów w celu
poprawy efektów kształcenia w zakresie przedmiotów
przyrodniczo-matematycznych.
 1. Stwarzanie warunków do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych oraz skutecznego stosowania współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez nauczycieli uczniów i rodziców.
 1. Doskonalenia kadry w zakresie wykorzystania innowacyjnych form i metod nauczania w procesie edukacyjnym.
ROZDZIAŁ V
Plan działania i sposoby realizacji
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów w celu poprawy efektów kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczo-matematycznych.
 1. Dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, ukierunkowanie
na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych.
Działania
Termin
Odpowiedz.
Uwagi
1
2
3
4
1. Zastosowanie nowoczesnych form nauczania
okres wdrażania programu
kadra pedagogiczna
2. Stwarzanie ciekawych sytuacji dydaktycznych
rozwijających myślenie logiczne
okres wdrażania programu
kadra pedagogiczna
3. Uczenie różnych strategii rozwiązywania zadań
okres wdrażania programu
kadra pedagogiczna
4. Zwiększenie ilości zajęć z zastosowaniem metody
projektów edukacyjnych
okres wdrażania programu
kadra pedagogiczna
5. Wykorzystanie nowoczesnych środków
multimedialnych na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych
okres wdrażania programu
kadra pedagogiczna
6. Organizacja zajęć pozaszkolnych m.in.:
- zorganizowanie wycieczek dydaktycznych po
terenie Dolnego Śląska
- zorganizowanie wyjazdów do Multicentrum
- zorganizowanie międzyszkolnego
projektu edukacyjnego
rok szkolny
2010/2011
nauczyciele
przyrody
koordynator
3 wyjazdy
3 wyjazdy
7. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych:
- Koło Matematyków
- Koło Przyrodników
2010/ 2011
nauczyciel
przyrody i matematyki
8. Udział uczniów w zajęciach kół pozaszkolnych.
2010 /2011
koordynator
b) Dostosowanie procesu nauczania do możliwości każdego ucznia
1
2
3
4
1. Wyrównywanie szans poprzez:
- indywidualną pracą z uczniem
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- asystowanie nauczycielowi
- prace w grupach
- udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych
z przyrody i matematyki
okres wdrażania programu
od 2010/2011
zespól
wdrożeniowy
wszyscy
nauczyciele
koordynator
nauczyciel
przyrody i
matematyki
2. Umożliwianie indywidualnego rozwoju uczniom
zdolnym poprzez:
- koordynację i prowadzenie
doświadczeń i projektów
- uczestnictwo w konkursach
- udział w kołach zainteresowań
- opieka psychologiczno-
pedagogiczna tutora
okres wdrażania programu
zespól
wdrożeniowy
wszyscy
nauczyciele
koordynator
tutor
3. Uczenie odpowiedzialności uczniów za własny
rozwój poprzez tutoring
2010 /2011
tutor
 1. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce
1
2
3
4
1. Prowadzenie lekcji poglądowych, zwiększanie
liczby działań praktycznych na lekcjach
matematyki, przyrody
okres wdrażania programu
nauczyciel
matematyki
przyrody
2. Stosowanie metod obserwacji, hodowli i
doświadczeń na lekcjach przyrody w celu
usprawniania myślenia analitycznego
okres wdrażania programu
nauczyciele
przyrody
3. Przeprowadzanie projektów edukacyjnych
z wykorzystaniem interaktywnych metod
nauczania
2010/ 2011
kadra
pedagogiczna
 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się
1
2
3
4
1. Zorganizowanie spotkanie nauczycieli i rodziców
dotyczące zasad uczenia się oraz wspierania dziecka
przystępującego do sprawdzianu
r. szk.
2009/ 2010
pedagog
szkolny
nauczyciele
2. Zorganizowanie spotkanie rodziców kl. IV z
psychologiem PPP, dotyczące pomocy, wsparcia
dziecka w nauce
2009 /2010
pedagog
szkolny
3. Zapoznanie uczniów ze sposobem radzenia sobie w
skutecznym i samodzielnym uczeniu się
okres
wdrażania
programu
wychowawcy
4. Zapoznanie uczniów ze strategią uczenia się
okres
wdrażania
programu
kadra
pedagogiczna
5. Wdrażanie uczniów do samooceny własnych
postępów
okres
wdrażania
programu
kadra
pedagogiczna
6. Udzielanie uczniom wskazówek jak się uczyć
i utrwalać wiedzę
okres
wdrażania
programu
kadra
pedagogiczna

 1. Stwarzanie warunków do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych oraz skutecznego stosowania współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
przez nauczycieli uczniów i rodziców.
 1. Wdrażanie programów i narzędzi do efektywnego zarządzania szkołą
1
2
3
4
1. Wykorzystanie programów do zarządzania szkołą
(Niezbędnik dyrektora przedszkola i Niezbędnik
dyrektora szkoły, program do opracowania
tygodniowego planu zajęć, wykorzystanie poczty
internetowej do komunikacji
od r. szk.
2009/2010
okres wdrażania
programu
zespół
wdrożeniowy
dyrektor
 1. Upowszechnianie wśród nauczycieli umiejętności korzystania TIK
1
2
3
4
1. Szkolenie nauczycieli w ramach WDN-u
2010/2011
dyrektor
nauczyciel informatyki
2. Monitorowanie korzystania z pracowni
komputerowych i Centrum Multimedialnego na
zajęciach innych niż informatyka
okres wdrażania
programu
zespół
wdrożeniowy
 1. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności TIK wśród rodziców
1
2
3
4
1. Wyjaśnianie zasad działania i korzyści płynących
z możliwości TIK
2011/2012
wychowawcy
2. Szkolenia w pracowni komputerowej dla osób
zainteresowanych
2011/2012
nauczyciel
informatyki
 1. Wdrażanie uczniów do korzystania z najnowszych TIK
1
2
3
4
1. Zapoznanie z zasadami korzystania z TIK
2009/2010
wszyscy
nauczyciele
2. Zajęcia praktyczne w pracowniach
informatycznych
2009/2010
wszyscy
nauczyciele
 1. Wykorzystanie technologii informacyjnej w sprawnym komunikowaniu się
1
2
3
4
1. Stałe uaktualnianie strony internetowej szkoły
2010/2011
nauczyciel
informatyki
2. Stopniowe wdrażanie systemu komunikacji
internetowej między szkoła a rodzicami
okres wdrażania
programu
nauczyciel
informatyki
 1. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe oraz stworzenie warunków umożliwiających nauczanie przez działanie
1
2
3
4
1. Organizacja pracowni przyrodniczej w ramach
programu „Pracownia przyrodnicza w każdej
Gminie”

2010/2011
dyrektor
szkoły
koordynator

2. Wymiana i doposażenie pracowni komputerowych
cały okres wdrażania programu
dyrektor
3. Uzupełnienie zasobów biblioteki szkolnej w
programy multimedialne
2010/2011
nauczyciel bibliotekarz
4. Tworzenie bazy do prowadzenia zajęć poza
systemem lekcyjnym: organizacja ogródka
doświadczalnego, prowadzenie hodowli
szkolnych, prowadzenie obserwacji
astronomicznych, meteorologicznych
Okres
Wdrazania
programu
nauczyciel
przyrody

 1. Doskonalenia kadry w zakresie wykorzystania innowacyjnych form i metod nauczania w procesie edukacyjnym.
 1. Szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania interaktywnych
metod nauczania
1
2
3
4
1. Organizacja warsztatów dla nauczycieli
2010/2011
zespół
wdrożeniowy
2. Organizowanie lekcji pokazowych dla chętnych
nauczycieli w zakresie zastosowania metod
interaktywnych
2010/2011
kadra pedagogiczna
3. Utworzenie aktualizacja bazy materiałów
dydaktycznych z zastosowaniem technologii
informacyjno- komunikacyjnych
okres wdrażania
programu
nauczyciel
informatyki
4. Udział nauczycieli w kursach doskonalących:
- „Eksperyment w procesie nauczania”
- „Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie
nauk matematyczno- przyrodniczych”
2010 /2011
koordynator
nauczyciele
przyrody
 1. Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
1
2
3
4
1. Udział w kursie doskonalącym „Rola tutora”
2010 /2011
zespół
wdrożeniowy
koordynator
2. Udział w zajęciach laboratoryjnych „Praktyczne
wykorzystanie TI w szkole”
2010 /2011
zespół wdrożeniowy
3. Udział w warsztatach „Praktyczne wykorzystanie
pracowni przyrodniczej”
okres
wdrażania
programu
koordynator
 1. Udział w konferencji tematycznej „Pracownia
przyrodnicza”
2009 / 2010
koordynator
dyrektor
 1. Udział w konferencji „Rola eksperymentu
w nauczaniu przyrody”
2010 / 2011
koordynator
nauczyciel
przyrody
 1. Udział w warsztatach metodycznych na
Uniwersytecie w Getyndze
2010 / 2011
koordynator
 1. Udział w seminarium dotyczącym eksperymentu
uczniowskiego w nauczaniu przyrody
2010 / 2011
koordynator
 1. Wzbogacanie biblioteki o nowoczesne pozycje edukacyjne
1
2
3
4
1. Opracowanie przez nauczycieli scenariuszy,
konspektów, kart pracy, testów, sprawdzianów
okres
wdrażania
programu
nauczyciel
bibliotekarz
kadra pedagogiczna
2. Udostępnianie zgromadzonych materiałów do
użytku nauczycieli, rodziców i uczniów w
bibliotece szkolnej i Internecie
okres
wdrażania
programu
nauczyciel
bibliotekarz
 1. Współpraca nauczycieli i rodziców przy tworzeniu i realizacji projektów szkolnych
1
2
3
4
1. Szkolenie kadry w zakresie planowania i realizacji
programów i projektów edukacyjnych
2010 / 2011
zespół wdrożeniowy
2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii
informacyjnych w realizacji projektów
od r. szk. 2009 /2010
kadra pedagogiczna
3. Prezentacja osiągnięć w środowisku
lokalnym
okres
wdrażania
programu
zespół wdrożeniowy
Rozdział VI
Elementy programu rozwoju szkoły realizowane
w ramach projektu
systemowego POKL 9.1.2”
p.n. Dolnośląska szkoła liderem projakościowym zmian
w polskim systemie edukacji
Lp.
Działania
Terminy rozpoczęcia
i czas
realizacji
Osoby
odpowiedz.
za realizację,
wykonawcy
Dodatkowe
koszty,
źródła
finansowania
Uwagi
1
Organizowanie procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
a) prowadzenie zajęć dydaktycznych, wyrównawczych:
- matematyka ( 1godz.)
- przyroda (1godz.)
Przez okres 49,5 tygodnia
1.III.2010-
30.XI.2011
nauczyciel
przyrody i
matematyki
wsparcie
z projektu PKOL
9.1.2.
2
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych:
- Koło Matematyków (1godz.)
- Koło Przyrodników
(1 godz.)
Przez okres 49,5 tygodnia, dla minimum 15 uczniów
1.III.2010-
30.XI.2011
nauczyciel
przyrody i
matematyki
wsparcie
z projektu PKOL
9.1.2.
3
Organizowanie:
a) wycieczek edukacyjnych:
- regionalnych (2 wycieczki
jednodniowe)
- krajoznawczych
(1 wycieczka dwudniowa)
dla max 30 uczniów każda
b)wyjazdów do Multicentrum
( 3 wyjazdy)
3x 3 godz. x max 27 uczniów
1.III.2010-
30.XI.2011
dyrektor,
kadra
pedagogiczna
wsparcie
z projektu PKOL
9.1.2.
4
Udział 2 uczniów w zajęciach kół pozaszkolnych (Pracownia Przyrodnicza)
12 tyg. x 5 godz.
1.III.2010-
30.XI.2011
dyrektor,
szkolny zespół
wdrożeniowy
wsparcie
z projektu PKOL
9.1.2.
5
Tworzenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 1. opieka tutora
3 godz. x 68 tyg. dla 12 uczniów
1.III.2010-
30.XI.2011
kadra
pedagogiczna
wsparcie
z projektu PKOL
9.1.2.
Załącznik nr 1 - Rekrutacja uczniów

Rekrutacja uczniów na zajęcia będzie uwzględniać proporcje płci zawarte w tabeli wsparcia.
Zgodnie z wytycznymi szkół przystępujących do projektu w ramach PO KL 9.1.2.- „Dolnośląska szkoła liderem projakościowym zmian w polskim systemie edukacji” sposób naboru uczniów na poszczególne formy wsparcia określa rada pedagogiczna.
Grupa docelowa, która zostanie objęta wsparciem to uczniowie:
- przejawiający zainteresowania i uzdolnienia przyrodnicze,
- z trudnościami i niskim poziomem kompetencji
matematyczno-przyrodniczych,
- mający problem z przystosowaniem społecznym.
Proces rekrutacji będzie przebiegał z uwzględnieniem unijnej polityki horyzontalnej równych szans i poprzedzony zostanie akcją promocyjną..
Informacja o projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz przedstawiona podczas spotkań z rodzicami. Zostaną także rozwieszone plakaty informacyjne w szkole oraz w miejscach publicznych na terenie miejscowości.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie-uczniowie Szkoły Podstawowej w Walimiu- powinni złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje podpisane przez siebie i swoich rodziców / prawnych opiekunów. Każda deklaracja będzie wpisana do rejestru i opatrzona kolejnym numerem wpływu.
Następnie przeprowadzony zostanie wybór uczestników projektu, o którym decydować będzie komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą koordynator projektu, pedagog, nauczyciele przyrody.
Przy wyborze komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • sytuacją materialną uczniów,
 • wynikami w nauce (średnia ocen z przedmiotów, wyniki ze sprawdzianów-testów przedmiotowych, z których będą prowadzone zajęcia w ramach projektu),
 • kolejnością zgłoszeń ( numer wpływu),
 • opinią pedagoga szkolnego, wychowawcy,
 • uzdolnieniami i predyspozycjami indywidualnymi ucznia,
 • niskim dochodem na członka w rodzinie,
 • równością chłopców, dziewcząt w dostępie do projektu.
Ze względu na zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, które są poparte oficjalnymi raportami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. Dziewczęta uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i ICT (wskaźniki w tym względzie wynieść powinny 60 % dziewcząt i 40 % chłopców).
Odwrotne proporcje ( 40% dziewcząt i 60 % chłopców) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych.
Tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż maja oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz wykazują większa podatność na zagrożenia patologiami społecznymi.
W wyniku rekrutacji zostanie stworzona lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa.
Załącznik nr 2 - Informacja o diagnozach
Program został opracowany na podstawie:
 1. diagnozy efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych obejmującą:
- analizę wyników klasyfikacji z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych,
- analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych,
- analizę sprawdzianów próbnych,
- analizę przydziału godzin do dyspozycji dyrektora na zajęcia związane
z nauczaniem przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,
- badanie osiągnięć uczniów.
 1. badań uczniów przeprowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 1. obserwacji uczniów przez nauczycieli,
 1. oceny bazy edukacyjnej,
 1. wywiadu z nauczycielami III i IV etapu kształcenia w celu rozpoznania możliwości dalszej kariery szkolnej ucznia, z uwzględnieniem profilu przyrodniczo- matematycznego,
 1. sprawozdania pedagoga o stanie opieki nad uczniami,
 1. analizy wyników konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
 1. analizy oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów,
 1. wywiadu przeprowadzonego wśród rodziców, dotyczącego ich oczekiwań wobec szkoły.
Wnioski z przeprowadzonych diagnoz:
 • pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym,
 • wyniki nauczania na poziomie średniej województwa,
 • uzyskiwanie wysokich lokat w konkursach na różnych szczeblach,
 • podkreślanie przez podmioty uczestniczące w życiu szkoły partnerskiego i życzliwego klimatu,
 • wysokie poczucie bezpieczeństwa, dzięki kameralności szkoły,
 • brak wystarczających środków na uatrakcyjnienie oferty szkoły,
 • odczuwanie potrzeby poszerzania kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli,
 • napotykanie przez wielu uczniów na trudności w nauce przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, co skutkuje brakiem motywacji do wysiłku w tym kierunku,
 • niewystarczające zaangażowanie rodziców we wspieranie kariery szkolnej dzieci w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,
 • niezadawalające wyniki sprawdzianu zewnętrznego w zakresie umiejętności: wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozumowanie,
 • duża liczba uczniów z orzeczeniami poradni o dostosowaniu wymagań edukacyjnych i ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami,
 • spora liczba uczniów wywodzących się z rodzin i niskim statusie materialnym oraz z rodzin niewydolnych wychowawczo,
 • niedostrzeganie perspektyw dalszej kariery szkolnej w kierunku przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,
 • powszechnie panujący wśród uczniów i rodziców pogląd o trudności przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
Poprawa sytuacji nastąpi poprzez:
 • zaangażowanie rodziców w zaplanowane zajęcia,
 • uświadomienie związku między wykształceniem, a możliwościami zatrudnienia i poziomem życia,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w celu rozbudzania zdolności uczniów, kreatywnego myślenia, rozwoju kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych,
 • umożliwienie uczestnictwa w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,
 • zorganizowanie wyjazdów do centrów nauki poszerzających horyzonty, pobudzających ciekawość poznawczą,
 • rozwijanie pasji i uzdolnień w atrakcyjnej formie, wdrażania nowych metod nauczania, cechujących się wyższą skutecznością,
 • doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce.
Rozdział VII
Monitorowanie i ewaluacja
Programu Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej
w Walimiu
Monitorowanie
Monitorowanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu będzie procesem stałym, prowadzonym na bieżąco, pozwalającym ocenić skuteczność podejmowanych zadań i oddziaływań.
Do monitorowania wykorzystywane będą następujące
 1. techniki:
- lekcje koleżeńskie,
- hospitacje,
- wywiady,
- ankietowanie,
- obserwacje,
- rozmowy informacyjno-wyjaśniające,
- analiza prac uczniowskich,
- analiza dokumentacji szkolnej,
- przeglądy,
- szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej,
- inne, stosownie wg pojawiających się potrzeb;
 1. narzędzia:
- testy, sprawdziany,
- arkusze, karty hospitacji,
- kwestionariusze wywiadu,
- kwestionariusze ankiet,
- arkusze obserwacji,
- listy pytań,
- arkusze zbiorcze,
- arkusze przeglądu,
- inne, stosownie do pojawiających się potrzeb.
Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie monitoringu są:
 • dyrektor szkoły,
 • wicedyrektor,
 • wszyscy nauczyciele,
 • pracownicy administracji i obsługi.
Zespół nauczycieli powołany przez dyrektora szkoły, korzystając z informacji zawartych w sprawdzianach oraz danych statystycznych, przedstawi na posiedzeniu rady informację n/t przebiegu realizowanych zadań oraz osiąganych (bądź nie) rezultatów. Wnioski z przeprowadzonej dyskusji będą stanowiły podstawę do modyfikacji celów i zadań na następny etap realizacji.
Ewaluacja
Ewaluacja działań podejmowanych w ramach Programu Rozwoju Szkoły – Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” będzie się odbywać na spotkaniach Zespołu Wdrożeniowego oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Odpowiedzialny za właściwe prowadzenie ewaluacji jest:
- Zespół Wdrożeniowy.
 • Celem ewaluacji jest:
- sprawdzenie realizacji założeń Programu Rozwoju Szkoły w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja.
 • Ewaluacja będzie dokonywana w terminach:
- Ewaluacja cząstkowa – w każdym roku szkolnym
- Ewaluacja podsumowująca – czerwiec 2014r.
Ewaluacja powinna udzielić pełnych i prawdziwych odpowiedzi na poniższe pytania:
- Gdzie i w jaki sposób Program Rozwoju Szkoły działa dobrze?
- Gdzie pojawiają się trudności?
- Jak poprawić elementy, które zawodzą?
- Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?
- Czy idziemy w dobrym kierunku?
- Czy i jakie zmiany musimy wprowadzić w naszych działaniach?
- Jak ocenić sukcesy osiągnięte podczas wdrażania Programu?
Wynikiem ewaluacji będzie sprawozdanie.


Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.07.2011
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.07.2011
Dokument oglądany razy: 4 806