RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Organizacyjny

 


Regulamin Organizacyjny


Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów
w Walimiu


ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu;
2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu;
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm. );
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu;
5) pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły;
6) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu.
§ 2. 1. Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:
1) oświatowego;
2) powszechnie obowiązującego;
3) przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;
4) wewnątrzszkolnego.
2. Siedzibą Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu jest budynek przy ulicy
Bocznej nr 8.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Walim.

§ 3. 1 Podstawą prawną działania Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu są:
1) akt założycielski Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu z dnia 05.07.2002r. uchwała Nr XLV / 251/ 2002 wydana przez Radę Gminy Walim;
2) Statut Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu.

§ 4. 1. Akty wewnątrzszkolne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 4, wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, Dyrektora szkoły, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.
2. Aktami wewnątrzszkolnymi są;
1) uchwały Rady Pedagogicznej;
2) zarządzenia Dyrektora szkoły;
3) decyzje administracyjne;
4) obwieszczenia;
5) komunikaty;
6) pisma ogólne.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w § 43, § 44, § 45, § 46 statutu szkoły.
4. Zarządzenia dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania.
5. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.
6. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły.
7. Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.
8. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły.


§ 5. 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi
sekretarka szkoły.
2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi sekretarka szkoły.

§ 6. 1. Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ).
2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Walim.
3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów własnych.
4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
5. Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową.

ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu
§ 7.1. Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
§ 8. 1. Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły przy pomocy wicedyrektora.
3. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników szkoły .
§ 9. 1. Zakresy zadań wicedyrektora określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań, uprawnień i obowiązków.
2. W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni wicedyrektor.
§ 10. Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę.
§ 11. 1. Dyrektor szkoły :
1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
2. Zadania dyrektora szkoły:
1) kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;
5) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;
6) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i dydaktycznych;
7) współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
8) przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;
10) zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;
11) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
12) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
13) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
14) realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
15) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;
16) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
18) kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
19) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;
20) udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;
21) zwalnianie uczniów , zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego obcego języka;
22) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka;
23) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
24) dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
25) stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;
26) dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;
27) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:
a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami;
c) przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom;
d) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia;
e) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym;
f) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
g) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów;
h) dysponowanie środkami ZFŚS;
i) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;
j) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;
k) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
28) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;
29) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;
30) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
31) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
32) współdziałanie z organem prowadzącym w organizowaniu dowozu uczniów do szkoły;
33) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;
34) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
35) współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania;
36) zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;
37) planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;
38) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
39) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;
40) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
41) nadzór i kontrola stołówki szkolnej;
42) podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu podręczników;
43) organizowanie egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie oświaty;
44) podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;
45) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

ROZDZIAŁ III
Struktura organizacyjna Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

§ 12. 1. W szkole wydziela się stanowiska pracy:
1) wicedyrektora;
2) nauczyciela;
3) bibliotekarza;
4) referenta;
5) sekretarki;
6) magazyniera- intendenta;
7) kucharza;
8) robotnika – pomocy kuchennej;
9) woźnego- konserwatora;
10) sprzątaczki;
11) robotnika wykwalifikowanego(pracownika obsługi centralnego ogrzewania);
12) inspektora bhp i ppoż;
13) pracownika obsługi serwisu BIP.

2. W Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu tworzy się Rady Pedagogiczne, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej szkole. Rady Pedagogiczne pracują w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.
3. Obowiązki nauczycieli określa § 21.1. Regulaminu Organizacyjnego.


ROZDZIAŁ IV
Zakres działania pracowników

§ 13. 1. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1. Oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań
zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku.
2. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej
poprawienia.
3. Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej,
dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów.
4. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
5. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i
po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją.
6. Rozlicza nauczycieli z realizacji godzin z art. 42 KN.
7. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw
międzylekcyjnych i po lekcjach.
8. Dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników i arkuszy ocen.
9. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prawidłowym
prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy .
10. Czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły.
11. Dba o prawidłową organizację pracy wychowawczo-opiekuńczej świetlicy szkolnej.
12. Dba o prawidłową organizację i nadzoruje prowadzenie właściwej dokumentacji:
a) pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkołach;
b) ewaluacji wewnątrzszkolnej;
c) projektów edukacyjnych w gimnazjum.
13. Dba o dobro zakładu pracy, zachowuje poufność w zakresie wszelkich informacji
uzyskiwanych w związku z wykonywaną pracą, których ujawnienie mogłoby narazić na
szkodę szkołę i współpracowników.
14. Terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich
dokumentację.
15. Kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
16. Nadzoruje prawidłową organizacją wycieczek edukacyjnych, klasowych, biwaków, imprez
klasowych.
17. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem
przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.
18. Analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli.
19. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.
20. Informuje na bieżąco dyrektora o realizacji wszystkich zadaniach i wykonywaniu
obowiązków.

§ 14. 1. Do zadań inspektora ds. bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) informowanie kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególnych przypadkach Dyrektora szkoły, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania:
a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów;
6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
14) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
19) inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

§ 15. 1. Do zadań inspektora ds. p/poż. należy w szczególności:
1) nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) przeprowadzanie okresowych oraz doraźnych kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów;
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanych obiektach;
4) nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach szkoły (instalacje sygnalizacji pożaru, klapy dymowe, stałe urządzenia gaśnicze itp.);
6) opiniowanie dokumentacji prac remontowych, zmian sposobu użytkowania pomieszczeń, obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej;
7) udział w komisjach odbioru inwestycji, prac remontowych, adaptacyjnych itp. wykonywanych w obiektach szkoły;
8) udział w komisjach przetargowych związanych z inwestycjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
9) zgłaszanie Kierownikowi Administracyjnemu wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach szkoły;
10) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowo przyjętych pracowników;
11) współpraca z Komendą Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
12) współpraca z Kierownikiem Administracyjnym w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
13) współpraca z Dyrektorem szkoły w praktycznym sprawdzaniu organizacji i warunków ewakuacji (próbne alarmy);
14) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową obiektów szkoły oraz z działalnością własną;
15) udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożeni.


§ 16. 1. Do zadań bibliotekarki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni;
3) prowadzenie działalności informacyjnej;
4) zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych, spotkań z autorami;
11) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej;
12) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;
13) selekcjonowanie zbiorów;
14) prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarza i wypożyczeń;
15) opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów.

§ 17.1. Do zadań pracownika obsługi informatycznej oraz administracji podmiotowego serwisu BIP należy w szczególności:
1) administrowanie siecią komputerową;
2) administrowanie bazami danych;
3) wybór sprzętu i programów odpowiednio do zadań wykonywanych w szkołach;
4) nadzór nad eksploatacją i bieżąca obsługa sprzętu komputerowego szkół;
5) udostępnienie swoich zasobów technicznych i ludzkich, celem wykorzystania ich na potrzeby serwisu podmiotowego BIP szkół w celu opieki administracyjnej nad serwisem;
6) administrowanie serwisem www, na którym zostaną umieszczone dane szkół;
7) administrowanie bazą danych, niezbędnych do realizacji obowiązków ustawowych szkół w zakresie BIP.


ROZDZIAŁ V
Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy
§ 18.1.Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu na umowę o prace są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracownika na stanowiskach urzędniczych prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.
3. Pracownik zatrudniony w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 19. 1. Do zadań referenta ds. kadr należy w szczególności:
1) kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników;
2) sporządzanie wszelkich umów o pracę;
3) sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
4) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
5) prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
6) ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, zasiłków na zagospodarowanie, urlopów dla poratowania zdrowia;
7) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
8) prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności;
9) rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
10) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
11) opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników;
12) współpraca z PUP i OPS w zakresie organizacji robót publicznych, staży, przygotowania zawodowego, itp.;
13) sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
14) wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowych;
15) prowadzenie rejestru przydziału odzieży ochronnej dla pracowników;
16) przyjmowanie wpłat i prowadzenie dokumentacji rozliczeniowych dotyczących opłat za obiady;
17) przekazywanie do archiwum dokumentacji;
18) prowadzenie rejestru wydawanych legitymacji służbowych;
19) kompletowanie aktów prawnych;
20) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających ze statutu oraz regulaminu pracy szkoły;
21) przestrzeganie regulaminu czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych.

§19.2. Współpraca z GZOSz w zakresie:
1) naliczania wynagrodzeń pracowników, rozliczania zastępstw i innych godzin ponadwymiarowych zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń;
2) przygotowania dokumentacji z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

§19.3. Podczas nieobecności referenta ds. kadrowych zastępuje ją sekretarka.

§ 20. 1. Obowiązki sekretarki.
1) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji sekretariatu szkolnego w tym:
2) księgi uczniów oraz księgi ewidencji;
3) monitorowanie i dokumentowanie obowiązku szkolnego przez uczniów, wysyłanie pism do rodziców oraz szkół;
4) zapisy uczniów do oddziału przedszkolnego, klas „O” I kl. Szkoły Podstawowej, I kl. Gimnazjum - rejestr podań;
5) przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem uczniów;
6) wydawanie i kompletowanie wniosków na stypendia i wyprawki szkolne;
7) zaopatrywanie szkoły w druki szkolne oraz inne artykuły wynikające z potrzeb szkoły;
8) opisywanie rachunków;
9) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących;
- przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji;
- przyjmowanie i łączenie telefonów, odbieranie i wysyłanie faxów oraz
poczty e-mail;
10) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
11) prowadzenie i opracowanie sprawozdań i informacji statystycznych w zakresie spraw
uczniowskich;
12) zakładanie księgi arkuszy ocen według roczników;
13) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata;
b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, występowanie o odpisy arkuszy ocen;
c) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen;
d) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów;
e) przygotowywanie i wydawanie kart rowerowych i motorowerowych;
14) wydawanie giloszy i świadectw szkolnych;
15) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;
16) prowadzenie rejestru wypadków oraz kart powypadkowych uczniów;
17) prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami na zakończenie szkoły
podstawowej / gimnazjum, egzaminami poprawkowymi, klasyfikacyjnymi;
18) obsługa programu HERMES;
19) prowadzenie ewidencji uchwał Rad Pedagogicznych oraz zarządzeń dyrektora;
20) kompletowanie aktów prawnych;
21) przechowywanie i zabezpieczanie pieczątek;
22) zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
23) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie;
24) udzielanie informacji interesantom;
25) prowadzenie archiwum oraz archiwizacja dokumentów;
26) pilnowanie terminów przeglądów oraz uzupełniania księgi przeglądów;
27) badanie ofert cenowych, przygotowywanie zamówień;
28) efektywne i wydajne wspomaganie pracy sekretariatu poprzez sprawny przebieg
informacji oraz wspieranie pracy kierownictwa w czynnościach administracyjnych;
29) zapewnianie efektywnej komunikacji wewnętrznej, głównie poprzez notowanie,
przetwarzanie i przekazywanie informacji;
30) przestrzeganie regulaminu czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp
i przeciwpożarowych;
31) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora.

§ 20.2.Podczas nieobecności sekretarki zastępuje ją referent ds. kadrowych.

§ 21. 1. Obowiązki nauczyciela Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu:
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;
4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu zapisany jest w statucie szkoły, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.



22. 1. Obowiązki magazyniera - intendenta:
1) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych odpowiedniej jakości oraz właściwe przechowywanie ich w magazynie;
2) współudział w dokonywaniu dziennych jadłospisów;
3) prowadzenie i rozliczanie produktów spożywczych wg kartotek magazynowych;
4) sporządzanie codziennych raportów oraz miesięcznych rozliczeń z raportów żywnościowych;
5) wykonywanie miesięcznych zestawień przychodów i rozchodów magazynu spożywczego;
6) utrzymywanie wzorowej czystości w pomieszczeniach magazynowych;
7) przygotowywanie pomieszczeń do przeprowadzania okresowych oraz rocznych inwentaryzacji;
8) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję.


§ 23. 1. Obowiązki kucharza:
1) sprawowanie nadzoru nad przyrządzaniem posiłków;
2) układanie wraz z magazynierem- intendentką jadłospisu;
3) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbiór w raportach
żywieniowych i dbałość o racjonalne ich zużycie;
4) przechowywanie, zgodnie z rozporządzeniem, próbek przygotowanych posiłków;
5) utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;
6) noszenie czystej odzieży ochronnej oraz egzekwowanie od pozostałych pracowników kuchni przestrzegania zasad higieny osobistej;
7) przestrzeganie przy wydawaniu posiłków wymagań higieny;
8) przestrzeganie zasad przygotowywania posiłków przy wyznaczonych stanowiskach;
9) przedkładanie aktualnej książeczki zdrowia;
10) przechowywanie odzieży ochronnej w taki sposób, aby nie stykała się z odzieżą
i przedmiotami osobistego użytku;
11) przestrzeganie okresowej dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach należących do kuchni;
12) porządkowanie bieżące oraz okresowe pomieszczeń kuchennych;
13) w czasie ferii zimowych i wakacji letnich wykonywanie porządków oraz
innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy
szkoły;
14) przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów
przeciwpożarowych oraz egzekwowanie tego od pozostałych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocy kuchennych,
15) dbanie o powierzone mienie.

§ 24. 1. Obowiązki robotnika- pomocy kuchennej :
1) pomaganie w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;
3) noszenie czystej odzieży ochronnej;
4) przestrzeganie przy wydawaniu posiłków wymagań higieny;
5) przestrzeganie zasad przygotowywania posiłków przy wyznaczonych stanowiskach;
6) przedkładanie aktualnej książeczki zdrowia;
7) dbanie o czystość i higienę osobistą;
8) przechowywanie odzieży ochronnej w taki sposób, aby nie stykała się z odzieżą
i przedmiotami osobistego użytku;
9) przestrzeganie okresowej dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach
należących do kuchni;
10) porządkowanie bieżące oraz okresowe pomieszczeń kuchennych;
11) w czasie ferii zimowych i wakacji letnich wykonywanie porządków oraz
innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy
szkoły;
12) przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów
przeciwpożarowych;
13) dbanie o powierzone mienie, chronić informacje, których ujawnienie może narazić
szkołę lub konkretne osoby na szkody moralne lub materialne.


§ 25. 1. Obowiązki woźnego/konserwatora:
1) nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu i holu głównym obiektu szkolnego;
2) sprawdzanie posiadania przez uczniów odpowiedniego obuwia zmiennego;
3) kontrolowanie zachowania uczniów podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, zgłaszanie do dyrektora szkoły zauważonych nieprawidłowości w tym zakresie;
4) zgłaszanie dyrektorowi szkoły zauważonych w pobliżu szkoły obecność osób obcych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów czy zachowujących się podejrzanie;
5) informowanie dyrektora o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego;
6) wypraszanie z terenu szkoły osób niepowołanych, przebywających na nim bez zgody dyrektora szkoły;
7) bezwzględny obowiązek natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły, bądź nauczycieli, o problemach wynikających z pełnionych obowiązków;
8) odśnieżania terenu szkoły;
9) systematyczne dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;
10) kontrolowanie, obsługa i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole;
11) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonuje remonty bieżące, zgłaszane ustnie przez pracowników szkoły oraz zapisane w zeszycie remontów w obu szkołach zlokalizowanych w obiekcie szkolnym przy ul. Bocznej 8;
12) wykonuje inne prace remontowo-budowlane, nie wymagające specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zlecone przez dyrektora szkoły;
13) wykazuje troskę o wyposażenie warsztatu w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały, dokonuje zakupów, zamawia materiały w placówkach handlowych w uzgodnieniu z dyrektorem;
14) utrzymywanie w porządku i czystości terenu szkolnego;
15) wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP;
16) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

§ 26. 1. Obowiązki sprzątaczki:
1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie;
2) trzykrotnie w ciągu dnia pracy czyszczenie toalet za pomocą środków
odkażających, zaopatrywanie ich w mydło, papier toaletowy itp.;
3) mycie okien;
4) zgłaszanie zauważonych uszkodzeń i niesprawności oraz braków w środkach
utrzymania czystości;
5) odpowiadanie za powierzony sprzęt , ubranie i obuwie ochronne oraz środki
czystości;
6) utrzymanie w czystości i zabezpieczenie przed kradzieżą pomieszczeń na
parterze budynku szkoły, miejsca przechowywania przydzielonego Pani sprzętu i
środków czystości oraz odzieży i obuwia ochronnego, a także rzeczy
osobistych;
7) powinna Pani natychmiast zawiadomić dyrektora szkoły o zaistnieniu sytuacji,
które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w
szkole ludzi lub przynieść szkodę w mieniu szkoły;
8) wykonywanie prac dodatkowych, zleconych przez dyrektora szkoły;
9) przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp, przeciwpożarowych;
10) po zakończeniu pracy wyłączać oświetlenie i urządzenia elektryczne oraz
sprawdzić zamknięcie okien i drzwi w obiekcie.


§ 27.1. Obowiązki robotnika wykwalifikowanego (pracownika obsługi centralnego
ogrzewania):
1) zabezpieczać instalację c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy;
2) utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni i na zewnątrz;
3) przestrzegać instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, przy
piecach itp.;
4) utrzymywanie odpowiedniej temperatury grzewczej oraz temperatury wody;
5) zgłaszać przełożonemu wszelkie dostrzeżone usterki i awarie.
.

ROZDZIAŁ VI
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji
§ 28. 1. W Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:
1) przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole;
2) pocztę wpływającą do szkół rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor szkoły;
3) dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej ma charakter wiążących poleceń służbowych;
4) korespondencja rejestrowana jest przez sekretariat i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją;
5) wyznaczeni do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia do podpisu zgodnie z kompetencjami.
2. Obieg dokumentów w szkole może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły.
§ 29. 1. Do podpisu Dyrektora szkoły zastrzega się pisma i dokumenty:
1) kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;
2) kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
3) związane z kontaktami zagranicznymi;
4) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.
2. Ponadto Dyrektor szkoły podpisuje:
1) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkoły;
2) pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;
3) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;
3. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego Wicedyrektor.
4. Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi szkoły muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą, jako nie budzące zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.
5. Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według
zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.

ROZDZIAŁ VII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

§ 30. 1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:
1) W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora;
2) Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
3) Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;
4) Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;
5) Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;
6) Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
a) liczba porządkowa;
b) data wpływu skargi/wniosku;
c) data rejestrowania skargi/wniosku;
d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;
e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
f) termin załatwienia skargi/wniosku;
g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku;
h) data załatwienia;
i) krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
7) Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.
2. Kwalifikowanie skarg i wniosków:
1) Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;
2) Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;
3) Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięci braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
4) Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;
5) Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły;
6) Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;
7) Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3. Rozpatrywanie skarg i wniosków:
1) Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2) Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a) oryginał skargi/wniosku;
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
3) Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi;
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku;
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4) Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

ROZDZIAŁ VIII
Tryb wykonywania kontroli

§ 31.1. Kontrola polega na badaniu działalności pracowników pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.
2. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.
3. Celem kontroli wewnętrznej w szkole jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:
1) ustaleniu stanu faktycznego;
2) badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;
3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych;
4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;
5) omówienie wyniku kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej i zainteresowanym pracownikiem.
4. Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli w stosunku do podległych pracowników.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§ 32. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu i Regulamin Pracy.
§ 33. Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.


Załącznik do Regulaminu:
1.Schemat organizacyjny


Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu został
przyjęty Zarządzeniem nr 8 / 2011 z dnia 05.09.2011r.

Regulamin Organizacyjny do pobrania




Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 02.04.2012
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 01.07.2011
Dokument oglądany razy: 3 852