RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady rekrutacji kandydatów na wolne stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne

     Załącznik do Zarządzenia nr 14/2013

Dyrektora Zespołu Szkół

im. Polskich Noblistów w Walimiu

z dnia 31.12.2013r.

 

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów

na wolne stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne

w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

 

 

I. Przepisy ogólne

 

§1.1. Przy rekrutacji kandydatów przestrzegane są zasady dotyczące :

1) zakazu dyskryminacji,

2) ochrony danych osobowych,

3) poszanowania dóbr osobistych.

 

2. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić , zgodnie z przepisami prawa, wybór najlepszego pracownika.

3. Proces rekrutacji pracowników poprzedzony jest określeniem przyszłych potrzeb szkoły wynikających z prognozy jej funkcjonowania oraz wytycznych do opracowania arkusza organizacyjnego szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu.

4. Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w szkole są :

1) planowanie zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły,

2) zmiana przepisów prawnych nakładająca na szkołę nowe kompetencje i zadania,

3) planowane fluktuacje ( przejście na emeryturę, inne).

 

§2 .W procesie zatrudnienia pracowników w szkole biorą odpowiednio udział : dyrektor, wicedyrektor, pracownik sekretariatu.

 

II. Zasady rekrutacji kandydatów na pracowników pedagogicznych

 

§3.1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagogiczne zamieszcza się odpowiednio:

1) na tablicy ogłoszeń w szkole,

2) w urzędzie pracy,

2. Ogłoszenie o naborze zawiera :

1) nazwę i adres szkoły,

2) określenie stanowiska, poziomu wykształcenia, wymagań niezbędnych i dodatkowych,

3) wykaz wymaganych dokumentów,

4) termin i miejsce składania zgłoszeń.

 

§4 .1. Rekrutację przeprowadzają dyrektor i wicedyrektor.

 2. Rekrutacja polega na :

1) wstępnej selekcji zgłoszeń,

2) wyborze kandydatów celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

3) ostatecznym wyłonieniu kandydata.         

3. Przy dokonywaniu ostatecznego wyboru kandydata bierze się pod uwagę przede wszystkim : poziom wykształcenia, staż pracy, doświadczenie zawodowe, stopień awansu zawodowego.

4. Kandydaci otrzymują informacje o wynikach naboru drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wyłoniony kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostaje dołączone do jego akt osobowych . Stosowne dokumenty, w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata , podpisuje dyrektor.

6.W przypadkach szczególnych, za zgodą wójta, gdy brak kandydatów określonej specjalności, dyrektor może zatrudnić nauczyciela emeryta.

 

§5. Dyrektor odstępuje od procedury, o której mowa w §3 i §4 w przypadku zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego.

 

III. Zasady rekrutacji kandydatów na stanowiska urzędnicze

 

§6 .1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Wolny wakat jest objęty procesem rekrutacji.

2. Dyrektor odstępuje od procedury, o której mowa w ust.1, w przypadkach gdy:

1) zatrudnienie na danym stanowisku jest związane z przesunięciem pracownika z innego stanowiska,

2) zatrudnia się osobę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

 

§7.1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zamieszcza się obligatoryjnie :

1) na tablicy ogłoszeń w szkole,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszenia dodatkowo w :

1) w urzędzie pracy,

3. Ogłoszenie o naborze zawiera :

1) nazwę i adres szkoły,

2) określenie stanowiska, poziomu wykształcenia, wymagań niezbędnych i dodatkowych,

3) wykaz wymaganych dokumentów,

4) termin i miejsce składania zgłoszeń.

4. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów kandydatów drogą elektroniczną.

 

§8.1. Dokumenty kandydata , który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty pozostałych osób zostanę odesłane.

 

§9.1. Rekrutację prowadzi komisja , którą powołuje dyrektor w składzie : dyrektor, wicedyrektor, pracownik sekretariatu. Komisja dokonuje :

1) wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem spełniania wymagań formalnych,

2) sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

3) powiadamia drogą listową lub za pomocą poczty elektronicznej wybranych kandydatów o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

4) przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną wg ustalonego scenariusza ( zakres tematyczny rozmowy dla każdego kandydata musi być taki sam),

5) wyłania ostatecznego kandydata ,

6) sporządza protokół, który w szczególności zawiera : określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, uzasadnienie dokonanego wyboru,

2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

3. W przypadku rezygnacji z chęci podjęcia pracy przez kandydata, który uzyskał najlepsze wyniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej wprowadza się działania :

1) do zatrudnienia wybiera się następnego w kolejności kandydata,

2) jeśli w wyniku działań przedstawionych powyżej nie udaje się skutecznie zakończyć procesu naboru, ogłasza się kolejny nabór.

 

§10.1. Po ostatecznym wyłonieniu i zatwierdzeniu kandydata następuje uzgodnienie warunków i zawarcie umowy o pracę.

2. O zakończeniu procesu rekrutacji decyduje dyrektor.

3. Dokumentacja z procesu naboru rekrutacji przechowywana jest w sekretariacie szkoły, następnie przekazywana do archiwum zakładowego.

 

IV. Zasady rekrutacji kandydatów na stanowiska pomocnicze i obsługi

 

§11.1. Rekrutację kandydatów na pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi przeprowadza się z pominięciem procesu, o którym mowa w §6 ust.1.

2. Rekrutację pracowników, o którym mowa w ust.1 przeprowadza dyrektor biorąc pod uwagę : poziom wykształcenia, staż pracy, doświadczenie zawodowe, opinię z poprzedniego miejsca pracy.

 

§12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 1

 do Regulaminu

 

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

....................................................................................................................................................................

/nazwa stanowiska pracy/

 

1. Wymagania niezbędne:

1) ...................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................

2. Wymagania dodatkowe:

1) ...................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) ...................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

 potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

7) oświadczenie o niekaralności;

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych

 związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).?

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia .............................., godz. ............ na adres: Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu, ul. Boczna 8, 58-320 Walim

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w …………………”

 

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do sekretariatu Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu w dniu ............................ o godz. .............

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  74 84 57 003, 74 84 57 350

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy  kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (bip.walim.pl) oraz na tablicy informacyjnej szkoły w terminie do dnia ...........................

 

 

 

  Załącznik Nr 2

 do Regulaminu

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

......................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

Przewodniczący Komisji d/s naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w

stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający

wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

  Lp. Imię i nazwisko                                                                     Miejsce zamieszkania

 

1. .........................................                                                          .............................................................

 

2. ........................................                                                         .............................................................

 

3. ........................................                                                         .............................................................

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu .................................. o godz. ...............

 

 

 ...........................................................

 (data i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 3

 do Regulaminu

 

OCENA MERYTORYCZNA DOKUMENTÓW p…………………………………..

 

 

Kryteria oceny

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

 

 

Ilość punktów

Ilość punktów

posiadane wykształcenie

 

 

 

 

 

 

dodatkowe kwalifikacje

 

 

 

 

 

 

doświadczenie zawodowe

 

 

 

 

 

 

autorskie propozycje

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

Załącznik Nr 4

 do Regulaminu

 

 

OCENA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ p…………………………………………………

 

 

Kryteria oceny

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

członek

Komisji

p………..

 

 

 

Ilość punktów

Ilość punktów

predyspozycje i umiejętności

 

 

 

 

 

 

wiedza

 

 

 

 

 

 

obowiązki i zadania w poprzednim zatrudnieniu

 

 

 

 

 

 

cele zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

  

Załącznik Nr 5

do Regulaminu

 

ZESTAWIENIE PUNKTOWE

 

 

 

 

L.p

 

 

Imię i nazwisko kandydata

Ilość punktów

 

 

Łącznie

 

za ocen merytoryczne dokumentów

 

za rozmowę

kwalifikacyjną

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 6

 do Regulaminu

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU

 

.................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało ……………………...

 

2. Komisja w składzie:

1) ........................................................................................

2) .......................................................................................

3) .......................................................................................

4) .......................................................................................

 

3. Po przeprowadzenie naboru wybrano następujących kandydatów uszeregowanych według liczby

uzyskanych punktów.

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

Ocena

merytoryczna

dokumentów

 

Wynik

rozmowy

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zastosowano następujące metody naboru (wyjaśnić jakie):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

5. Zastosowano następujące techniki naboru (wyjaśnić jakie):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

6. Uzasadnienie wyboru:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Załączniki do protokołu:

1) kopia ogłoszenia o naborze,

2) kopie dokumentów aplikacyjnych 5 kandydatów,

3) wyniki:

a) oceny merytorycznej dokumentów aplikacyjnych;

b) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Protokół sporządził:                                                                                   Podpisy członków Komisji:

 

.........................................................                                                         ……………………………….

(data, imię i nazwisko sekretarza)                                                            ………………………………

                                                                                                                  ……………………………….

                                                                                                                  ……………………………….

 Załącznik Nr 7

 do Regulaminu

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu na stanowisko

 

.........................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół im Polskich Noblistów w Walimiu informuje, że w wyniku

zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i

 

....................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały/a ..............................................................................................................…………………...

                                                          (miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

 ........................................................

       (data, podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 04.03.2014
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 04.03.2014
Dokument oglądany razy: 1 395