RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin Punktowego Oceniania

 

NOWY ZE ZMIANAMI ważny od 1.09.2015

 Ocenianie zachowania

wg skali punktowej

 

w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

 

Oceny zachowania ucznia dokonuje się w trzech aspektach:

kultury osobistej, wypełniania obowiązków szkolnych oraz funkcjonowania   w grupie rówieśniczej i szkolnej.

Aby zobiektywizować i ujednolicić system oceniania zachowania uczniów, ustalono liczbę punktów za zachowania pożądane i niepożądane w trzech wymienionych wyżej aspektach.

Za ocenę wyjściową na początku każdego semestru uznaje się ocenę dobrą, której odpowiada 150  pkt (wg tabeli nr 1). Do tej liczby dodajemy lub od niej odejmujemy punkty za konkretne zachowania .Ocenę  z zachowania wystawia wychowawca w porozumieniu z danym zespołem klasowym i danym uczniem, któremu wystawiana jest ocena w oparciu o ilość zdobytych punktów naliczanych odpowiednio:

I semestr 150 pkt + suma uzyskanych punktów podczas I semestru.

II semestr 150 pkt + suma uzyskanych punktów podczas II semestru.

OCENA KOŃCOWOROCZNA:          na ocenę końcoworoczną składa się ilość punktów naliczona w sumie za I sem. i II sem., a następnie podzielona przez dwa     [ (sem.I + semII) :2]

 

 

 

SKALA PUNKTOWA   (tabela nr 1)

 

 

OCENA ZACHOWANIA

LICZBA PUNKTÓW

WZOROWE

250 i więcej

BARDZO DOBRE

249 - 200

DOBRE

199 - 150

POPRAWNE

149 - 100

NIEOPOWIEDNIE

99 - 50

NAGANNE

49 i mniej

 

Uczeń, dla którego odbył się zespół wychowawczy, nie może uzyskać oceny bardzo dobrej.

Jeżeli uczeń uzyska w miesiącu (-50) punktów, należy powołać dla niego zespół wychowawczy.

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

  1. Kultura osobista.

l.p

Pożądane zachowania ucznia

Liczba punktów

Oceniający zachowanie

Uwagi

1

wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowania odpowiednie do sytuacji, nie uleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szacunku i uczniom

od 7 do 10 (raz w semestrze)

wychowawca

P1

2.

wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych zajęciach

5 (raz w semestrze)

nauczyciel

P2

 

na uroczystościach szkolnych, środowiskowych występuje w stroju galowym

5 (kilka razy w semestrze)

wychowawca

P3

4.

dbałość o wygląd zewnętrzy (skromna fryzura, skromny i schludny strój, brak makijażu, malowania paznokci)

od 7 do 10 (raz w semestrze)

wychowawca

P4

5.

stosuje zwroty grzecznościowe w relacjach z dorosłymi i rówieśnikami

5 (raz w semestrze)

Wychowawca

(w konsultacji z wszystkimi pracownikami szkoły)

P5

6.

reaguje na przejawy zła

5 (za każdym razem)

nauczyciel

P6

7.

pomoc koleżeńska

5 (za każdym razem)

nauczyciel

P7

 

Niepożądane zachowania ucznia

 

 

 

1.

celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby

-20

nauczyciel

N1

2.

aroganckie zachowanie, np. okłamywanie

-5

nauczyciel

N2

 

niewłaściwe zachowanie podczas imprez i wycieczek szkolnych

-10 (za każde przewinienie)

nauczyciel

N3

4.

zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia)

-2

nauczyciel

N4

5.

niewłaściwe zachowanie podczas przerw, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych)

-5

nauczyciel

N5

6.

używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, itp.

-5 (za każde zdarzenie)

nauczyciel

N6

7.

niestosowny strój codzienny do szkoły

-2

wychowawca

N7

8.

 brak stroju galowego

-2

 

N8

9.

farbowanie włosów,

-50

 

N9

10.

makijaż, pomalowanie paznokci, dopuszczalny lakier bezbarwny

-3

nauczyciel ( za każdym razem)

N10

11.

Umieszczanie kolczyków w widocznych miejscach innych niż uszy.

-5

Za każdym razem, jeśli kolczyk zostanie usunięty

N11

12.

Umieszczanie kolczyków w widocznych miejscach innych niż uszy.

Umieszczanie tatuaży na ciele.

Stosowanie piercingu lub okaleczanie ciała w inny sposób.

-40

Jeśli kolczyk nie zostanie usunięty

N12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wypełnianie obowiązków szkolnych

 

L.p.

Pożądane zachowania ucznia

Liczba punktów

oceniający zachowanie

 

Uwagi

1.

udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych (szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich)

odpowiednio 2,4,5,10,15

opiekun konkursu

P8

2.

laureat w konkursie przedmiotowym lub zawodach sportowych (szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich)

odpowiednio 2, 4, 5, 10, 15

opiekun konkursu

P9

3.

efektywne pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym lub Poczcie Sztandarowym

10 (raz w semestrze)

opiekun SU

P10

4.

efektywne pełnienie funkcji;

w klasie, np. Samorządzie Klasowym

5 (raz w semestrze)

wychowawca

P11

5.

udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych  np. rola w przedstawieniu, pomoc przy dekoracji

5 (za udział w każdym)

nauczyciel

P12

6.

wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego

2

wychowawca

P13

8.

systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (co najmniej 80% obecności)

10 (raz w semestrze)

prowadzący zajęcia

P14

9.

udział w imprezach środowiskowych (obecność)

2 (za każdy udział)

nauczyciel

P15

9.

okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz

5 (za każdą uroczystość)

opiekun

P16

10.

wypełnianie obowiązków szkolnych (osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości)

5 (raz w semestrze)

wychowawca

P17

11.

brak spóźnień na lekcje

2 ( raz w miesiącu)

wychowawca

P18

12.

wzorowa frekwencja

5 (raz w miesiącu)

wychowawca

P19

13.

udział w realizacji projektu

edukacyjnego

 

10 – 30

za każdy projekt

opiekun projektu

P 25

14.

uzyskanie średniej wyników w nauce wyższej od uzyskanej

 w ostatnim semestrze

20

wychowawca

P26

Niepożądane zachowania ucznia

 

 

 

 

spóźnienia na lekcję z własnej winy

-2 (za każdym razem)

wychowawca

N13

2.

nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji

- 2 (za każdą godzinę)

wychowawca

N14

3.

brak zmienionego obuwia

- 2 (za każdym razem)

nauczyciel

N15

4.

uciążliwe przeszkadzanie podczas lekcji

-5 (na jednostce lekcyjnej)

nauczyciel

N16

5.

nie wykonanie poleceń nauczyciela lub pracownika szkoły

-5

nauczyciel

N17

6.

wyjście bez pozwolenia poza teren szkoły

-10 (za każde zdarzenie)

nauczyciel

N18

 

nie wywiązywanie się  z powierzonych zadań

-5

nauczyciel

N19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. FUNKCJONOWANIE

W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I SZKOLNEJ

 

lp.

Pożądane zachowania ucznia

Liczba punktów

Oceniający zachowanie

Uwagi

1.

praca na rzecz szkoły np. praca w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, prace porządkowe

5 ( za każdą pracę)

nauczyciel

P21

2.

praca na rzecz klasy np. przygotowanie gazetki, imprezy klasowej itp.

5 (za każdą )

wychowawca

P22

3.

udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły lub gminy

5 (za każdą akcję)

nauczyciel

P23

4.

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia

10 (raz w semestrze)

wychowawca

P24

5.

pochwała Dyrektora Zespołu Szkół

  1. Polskich Noblistów w Walimiu

40

dyrektor

P25

6.

pochwała władz innej placówki niż szkoła

40

wychowawca

P26

 

Niepożądane zachowania ucznia

 

 

 

1.

stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty)

-15 (za każde przewinienie)

nauczyciel

N20

2.

udział w bójce

-15

nauczyciel

N21

3.

pobicie

-20

nauczyciel

N22

4.

znęcanie się (współudział) na kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie

-20

nauczyciel

N23

5.

kradzież

-15

nauczyciel

N24

 

zachowanie zagrażające zdrowiu bądź życiu

-15

nauczyciel

N25

7.

stosowanie używek, również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły lub innej osoby 

-15

nauczyciel

( za każdym razem )

N26

8.

wyłudzanie pieniędzy

-15

nauczyciel

N27

9.

podrabianie podpisu, oceny, fałszownie usprawiedliwienia

-20

wychowawca

N28

10.

fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody

-10

nauczyciel

N29

11.

upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody osób na nich widocznych

-15

wychowawca

N30

 

przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi lub substancji

-20

wychowawca

N31

13.

interwencja Policji

-50

wychowawca

N32

14.

upomnienie Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

-30

dyrektor

N33

15.

nagana Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

-40

dyrektor

N34

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta oceny zachowania ucznia

                    Kl. …………………….                  r. szk. 20.…..…/20…..….              sem ………….

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………….

 

 

Lp

Określone zachowanie ucznia (symbol)

Liczba punktów

data

Dokonujący wpisu

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Określone zachowanie ucznia (symbol)

Liczba punktów

data

Dokonujący wpisu

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

              SUMA PUNKTÓW:                                                    OCENA:

 

 

 

 

 

 

 

 Opublikował: admin admin
Publikacja dnia: 30.03.2016
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 30.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 992